Jezyki
Polska
        
TESTROGAIN 1800mg 90 Tabletek

TESTROGAIN 1800mg 90 Tabletek


[NEW 00422]
€ 57.00    € 35.00  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

TESTROGAIN ® 1800mg - 90 tabletek


TESTROGAIN ® jest kompletnį pracé naukowį formulé, która obsluguje w stosunku testosteronu i može pomóc w uaktywnieniu procesów anabolicznych. Zawiera naturalnį mieszaniné hormonu testosteronu i luteinizujįcego (LH) w polįczeniu z krzykaczy aromatazy (antyestrogen) i dihydrotestosteron (DHT) inhibitorów.

• Zwiékszenie poziomu testosteronu
• Zwiékszenie wytrzymalošci
• Muscle napraw, przebudowy i rozwoju
• Zwiékszenie energii
• Zmniejszenie tkanki tluszczowej w organizmie
• zwiékszenie masy miéšniowej
• Zwiékszenie wytrzymalošci
• Zwiékszenie méskošē

Co to jest testosteron?

Testosteron to podstawowy hormon plciowy wytwarzany w cialach méžczyzn. Pomaga utrzymaē popédu plciowego i produkcji plemników. Nastrój jest równiež wplyw testosteronu i niski poziom hormonu može spowodowaē powažne i dlugotrwale depresji, a takže zméczenie. Testosteron jest produkowany w jįdrach i zewnétrznį czéšē nadnerczy zwana kory nadnerczy.

Jak starzenie sié wplywajį na zdolnošē organizmu do testosteronu?

Nie tylko ilošē produkowanego testosteronu zmniejsza sié z wiekiem, ostrze rano testosteronu u mlodych méžczyzn jest zaokrįglone u starszych méžczyzn. Przysadki starszych méžczyzn može równiež produkowaē mniej hormonu luteinizujįcego (LH), który zmniejsza produkcjé testosteronu. Testosteron w starzejįcych sié méžczyzn jest bardziej prawdopodobne, aby wiįzal sié globuliny wiįžįcej hormony plciowe (SHBG), co zmniejsza ilošē swobodnie krįžįcego testosteronu, który jest dostépny do ciala. †

Czy niski poziom testosteronu powoduje inne problemy?

Badania wykazaly, že méžczyžni z niskim testosteronu mogį staē sié kruche, tracį masé miéšniowį i cierpiį z powodu zlamania košci osteoporoza. Naukowcy równiež wykazaly, že ludzie, którzy sį z niedoborem testosteronu može byē bardziej naražone na depresjé i pogorszenie jakošci z eksploatacji niž w przypadku méžczyzn, którzy produkujį wystarczajįcej ilošci tego hormonu.

Dlaczego lekarz podejrzewasz, že ktoš ma niski poziom testosteronu?

Objawy zwiįzane z niski testosteron to: zmniejszenie popédu seksualnego, zaburzenia erekcji (ED), obniženie liczby plemników, zwiékszenie rozmiaru piersi (stan zwany ginekomastia), uderzenia gorįca, dražliwošē, klopoty z koncentracjį i depresji. Méžczyžni, którzy majį powažne i dlugotrwale obniženie testosteronu može wystįpiē takže utrata wlosów ciala, zmniejszenie masy i zlamañ košci z powodu osteoporozy. Niektóre choroby mogį równiež powodowaē choroby.

Boostery testosteronu i testosteronu Support:

1) ZMA - 100 mg

ZMA jest prawdopodobnie najlepiej testosteronu wzmacniajįce obecnie dostépne. ZMA jest naukowo opracowana formula mineralne wsparcia, które mogį znacznie zwiékszyē naturalny poziom hormonów anabolicznych. W rzeczywistošci, ješli zostanie podjéta zgodnie z zaleceniami ZMA može zwiékszyē poziom wolnego testosteronu o 30% przy jednoczesnym zwiékszeniu poziom IGF-1 significantly.What jest ZMA i skįd ona pochodzi? ZMA jest naukowo zaprojektowany anaboliczne formuly mineralnych. Zawiera cynk Monomethionine Asparaginian magnezu Asparaginian i plus witamina B-6, i jest calkowicie naturalny produkt, który zostal udowodnione klinicznie znaczįcy wzrost hormonów anabolicznych. Co to robi i jakie badania naukowe dowody na poparcie tego?

Istnieje duža liczba dowodów naukowych popiera ZMA. Cynku i magnezu sį czésto uszczuplone z organizmu. Badania wykazaly, že uzupelnienie 30mg cynku i 450mg magnezu dziennie može podniešē poziom testosteronu až o 30%! W ostatnich badaniach w grupie ZMA mial 30% wzrost w wolnej i calkowitej poziom testosteronu w porównaniu do 10 procent zmniejsza sié w grupie placebo.

2) dehydroepiandrosteron (DHEA) - 50 mg czystošci farmaceutycznej.

Na razie wiesz, že DHEA jest naturalnym hormonem produkowanym glównie przez koré (WPR) z nadnercza (gruczoly, które siedzį na górze nerki). Užytkownik može równiež wiedzieē, že to byl zamieszany w rozwoju ciala, poniewaž dziala jako zwiįzek pošredni w produkcji testosteronu, hormonów anabolicznych glównych zarówno dla méžczyzn jak i kobiet.

DHEA jest zwalniana, gdy kory nadnerczy u "powiedzial" do wydzielania przez przekažnik chemiczny zwany hormon adrenokortykotropowy (ACTH). ACTH z kolei jest uwalniany przez przysadké mózgowį mózgu. Pamiétaj o tym. Fakt, že mózg rozpoczéla proces, który powoduje wydzielanie DHEA jest wažne. Jak možna sié spodziewaē, wydzielanie DHEA jest w synchronizacji z wydzielanie testosteronu. Oznacza to, že zaczniesz wydzielania DHEA, gdy jesteš o siedem lat, to szczyty w polowie lat 20., a nastépnie zmniejsza sié stopniowo wraz z wiekiem. Fakt ten ma wiele sportowych naukowców i sportowców spekulacje, že suplementacja DHEA može utrzymaē wysoki poziom endogennego testosteronu, nie tylko zmniejszenie beztluszczowej masy ciala degeneracji zwiįzane z procesem starzenia sié, ale takže optymalizacji sportowca stan anaboliczny. Co spowodowaloby, a nastépnie, szczuplejsze, bardziej umiéšnione osoby.

I nie ma nawet dobrych badañ za nim. Wczesne badania przez Yen et al. jasno wykazaly, že DHEA može zredukowaē tkanké tluszczowį u myszy genetycznie otylych. I od tego czasu badania stale przybywalo wielu zespolów dochodzeniowych. U szczurów, myszy i królików, wplyw suplementacji DHEA jest zgodna - wzrost tkanki miéšniowej i tluszczowej spada.

Do niedawna jednak nie byly došē niejednoznaczne skutki u ludzi. I nie bylo obawy, že dawki potrzebne, aby dostaē efekt u ludzi równiež produkujį bardzo androgennym. (Nie, že niektóre firmy nie pompa Ci tak dužych dawek, bez wzglédu na androgenne. - One nie) Wszystko to zmienilo sié z nowych badañ.

Co ciekawe, mamy stwierdzenie, že jest to nižsze dawki, które przynoszį pozytywne zmiany, podczas gdy wiéksze dawki albo nic nie robiē albo wytwarzajį zbyt wiele efektów ubocznych (takich jak opornošē na insuliné i podwyžszony poziom cholesterolu w surowicy). Lekarze uwažajį, že tylko w przypadkach, gdy DHEA jest užywana w celu zmniejszenia skutków ubocznych innych leków naležy DHEA w wiékszych dawkach brane pod uwagé.

Niedawne badania wykazaly, že czlowieka pojedyncze dawki 50 mg DHEA zwiékszenie stéženia testosteronu w surowicy u méžczyzn do poziomu mlodych méžczyzn (dokladnie takį samį ilošē DHEA znaležē w Newton-Everett Biotech ® 's nowy TESTROGAIN ®).

W innym niedawnym badaniu DHEA okazal sié mieē dzialanie ochronne przed uszkodzeniem komórek u zwierzįt. W rzeczywistošci, autorzy niniejszej noty badania, które "DHEA sama moglaby dzialaē jako bezpošredni przeciwutleniaczem." Može to wyjašniaē stycznia 1998 r. sprawozdanie w The Journal of Trauma, pokazano DHEA zachowanie czynnošci naczyñ krwionošnych, gdy przeplyw krwi zostal przerwany w tkankach. A wszystko to obsluguje róžne sprawozdania DHEA dziala w role chemoprewencyjne i chorobom serca. Po polįczeniu tego z innych šwiadczeñ udokumentowane zdrowia DHEA (zmniejszenie ryzyka chorób serca, cukrzycy i nadcišnienia tétniczego, zmniejszenie objawów lupus), robi sié ciekawie.

3) Cynk (jako pikolinian cynku) - 50 mg

W ciįgu ostatnich kilku lat, cynku pojawilo sié ponownie jako bardzo wažnych skladników pokarmowych dla wzrostu i uzdrawiania. A naukowcy, wyniki ostatnich badañ wykazujįcych zwiįzek miédzy cynku i testosteron prawdopodobnie, nie jest žadnį wielkį niespodziankį. Po tym wszystkim, cynku mineralnych, ma wplyw na procesy wzrostu od poczįtku tego wieku. Dopiero niedawno go zdobyē uwagé to zaslužyl. Chociaž naukowcy nie mogli wiedzieē o stowarzyszeniu miédzy status cynku i poziom testosteronu, zwiįzek ten byl zawsze stwierdzono u chorych z niektórymi chorobami. Jednak dwa ostatnie badania rzucajį nowe šwiatlo na suplementów cynku jako sposób na zwiékszenie testosteronu w osoczu i liczba plemników u nieplodnych, ale poza tym zdrowych méžczyzn.

W pierwszym badaniu byla klasycznym w žywieniu. Naukowcy faktycznie produkowane wyczerpania cynku u mlodych méžczyzn przez podawanie im kontrolowanej diecie metabolicznej w oddziale. W ciįgu zaledwie piéciu tygodni, stéženia testosteronu w surowicy krwi i nasienia, gdy wielkošē spadla przedmiotów spožycia bardzo niskie diety cynku.

Twój poziom testosteronu, a wraz z niį zdolnošē do dodania miéšniowej, može zmniejszyē szybko i drastycznie, gdy którykolwiek z nastépujįcych warunków: Jesz diety o niskiej zawartošci cynku (wspólne dla wielu kulturystów); ēwiczysz regularnie i energicznie ; jesteš kobietį i biorįc tabletki antykoncepcyjne.

W drugim badaniu, badacze mapach cynku w surowicy i stéženia testosteronu w osoczu 123 normalnych chlopców przed nastolatków i mlodziežy, w porównaniu do tych zmiennych fazach seksualnej badanych rozwoju. Naukowcy odkryli, dodatniį korelacjé pomiédzy cynku w surowicy, testosteronu w osoczu i dojrzewania plciowego.

Kiedy cynku w surowicy róža, testosteronu w osoczu i dojrzewania plciowego zwiéksza sié takže, co dowodzi, po raz kolejny zwiįzek miédzy statusem cynku i potencjal wzrostu miéšni. Ponadto, inne badania potwierdzily zwiįzek miédzy poziom cynku i testosteron. Na przyklad, nie tylko Hartoma, pozytywnį korelacjé (gdy wzrosla, wzrosla takže innych) miédzy cynku w surowicy i testosteronu w surowicy, ale inne naukowcy odkryli ten sam zwiįzek miédzy cynku i androgenów w testes.There sį niebezpieczeñstwa zwiįzane z wiéksze dawki cynku. reakcje toksyczne mogį pojawiē sié w dawkach 500 mg (33 razy RDA), a ryzyko to zwiékszone szanse na choroby serca z powodu podwyžszonego poziomu cholesterolu. Nadmiar cynku w interakcje z innymi mineralami, takimi jak miedž i želazo. W rzeczywistošci, suplementacji cynkiem przyniosly niedokrwistošci z niedoboru želaza u zwierzįt.

O co wiéc prawo dawkowanie? Nasze badania pokazujį nam, že 50 mg jest to czego potrzebujesz, wystarczy, aby stymulowaē pozytywne efekty bez bliski poziom toksycznošci.

Naturalny hormon luteinizujįcy (LH) Boosters

4) Acetyl-L-karnityna - 500 mg

Acetyl-L-karnityna (ALC) jest stosunkowo nowį substancjį trafiē wagi laboratoryjne. Wiecie juž wszystko o karnityny, prawda? Jest to substancja, która jest syntetyzowany z lizyny i metioniny, a transfer tluszczów w mitochondriach komórek do spalania.

Cóž, okolo 10% calkowitej karnityny w organizmie jest w tej formie acetylowanych ester o nazwie ALC. Možesz dostaē ALC w diecie, ale zazwyczaj nie w dužych ilošciach. ALC wykazano zmniejszenia swojej odpowiedzi na stres, szczególnie wysilku fizycznego. Wydaje sié to zrobiē zarówno bezpošrednio jak i pošrednio poprzez wplyw na uklad hormonalny (hormonalne) system.

5) Tribulus Terrestris Extract - 150 mg

Tribulus terrestris jest wyciįg ziolowy, która dopiero niedawno byly dostépne.

Naturalne inhibitory aromatazy (Anti-Estrogen) aromatazy jest enzym, który przeksztalca androstendionu do estronu (co prowadzi do zwiékszenia ilošci krįžįcych estrogenów). Oczywišcie, to nie jest dobre dla wszystkich, którzy chcį zmaksymalizowaē tkanki miéšniowej oraz zminimalizowaē odkladanie tluszczu. Niektóre substancje chemiczne próby dostania sié na drodze aromatazy, blokuje tej konwersji. Mamy doskonale dawki najbardziej skutecznym anty-estrogen zwiįzki:

6) oczyszczona Soy izoflawonów Concentrate - 200 mg (40% izoflawonów)

Jak dotįd, najbardziej skuteczny z inhibitorów aromatazy sį izoflawony sojowe, rodzaj bioflawonoidy. Przez dziesiįtki lat naukowcy zauwažyli rolé izoflawonów sojowych w ochronie przed rakiem piersi i innych nowotworów. Co to ma do czynienia z dzialalnošci anty-estrogen? Widzisz, nižsze ryzyko raka piersi i innych nowotworów zwiįzanych z estrogenami jest bezpošrednio zwiįzane z diminishe aktywacji receptorów estrogenowych. Wiécej aktywacji, tym wiéksze ryzyko.

W rzeczywistošci, naukowcy zaczéli dostrzegaē znaczenie izoflawonów sojowych w ochronne dzialanie obniža poziom estrogenów przy stwierdzeniu, že azjatyckie populacje majį mniejszį czéstošē raka piersi, ale zužywajį bardzo wysokie diety w izoflawony sojowe.

W przypadku gdy pochodzį z izoflawonów jest bardzo wažne. Jest coš bardzo charakterystyczny o izoflawonów sojowych. Wydaje sié, blok konwersji androstendionu do estronu skuteczniej niž inne substancje, jest to tak naturalne Nolvadexu.

Niedawno naukowcy z Emory University w Atlancie, GA, przedstawila dane wskazujįce genisteiny (izoflawony sojowe) hamuje wzrost raka prostaty komórki. Inne badania z Australii stwierdzono, že 40 mg izoflawonów dziennie znaczįco zwiékszone stéženie cholesterolu HDL.

Nawet redaktorzy HealthNews od wydawców The New England Journal of Medicine, gdy powolujįc sié na wyjįtkowe zdrowia japoñskich kobiet spožyciu dužych ilošci izoflawonów, naležy wpisaē "Twoim celem powinno byē do pracy do 25 do 45 mg izoflawonów na dobé, -ilošē zužywanej kobieta Japonii ". TESTROGAIN ® ma 80 mg.

Natural dihydrotestosteron (DHT) Inhibitory:

Jak wiecie, kilka jįder wydzielajį méskie hormony plciowe, które sį nazywane androgenów - testosteronu, dihydrotestosteronu i androstendionu. Kiedy wydzielane, testosteron karly dwóch innych w koncentracji, wiéc wiékszošē ludzi po prostu odeslaē do testosteronu przy omawianiu androgenne i anaboliczne efekty tych hormonów. Po wydzielanie przez jįdra, wiékszošē testosteronu staje sié lužno zwiįzana z albuminami osocza albo czy beta-globuliny nazywa gonad globuliny wiįžįcej sterydy i krįžy we krwi przez okolo 20 minut. Do tego czasu, bo albo przylega do tkanek i ulega degradacji w nieaktywne produkty, które sį nastépnie wydalane. Wiele, ješli nie wiékszošē, testosteronu, który przylega do tkanek jest przeksztalcana w komórkach w dihydrotestosteron (mniejsze kwoty trafia do 5-alfa-androstanediol), powszechnie zwany DHT. Dlatego mówimy, že testosteron jest przeksztalcany w DHT na tkanki docelowe. Každy tkanki docelowej, z prostaty do komórek miéšniowych, widzi w tym konwersji do pewnego stopnia.

Powodem jest to, že inhibitory DHT (a) ježeli konwersjé testosteronu do dihydrotestosteronu jest zablokowane, testosteron pozostaje w krwiobiegu juž pozytywnie wplynįē i aktywujį procesy anaboliczne wewnįtrz komórek miéšniowych, oraz (b), poniewaž DHT jest zwiįzane z jakįš niechcianį fizjologicznych skutki te mogį zostaē zminimalizowane poprzez blokowanie DHT. Badania wydajį sié popieraē tej podstawie sié.

Oto dwie najbardziej skuteczne:

7) Saw Palmetto Extract - 120 mg

Saw Palmetto, Serenoa repens, jest wyciįg z rošlin tropikalnych palm-like. Osiįgnéla reputacjé w stanie blokowaē przemiané testosteronu w DHT w niektórych tkankach docelowych. Chociaž wiékszošē dowodów na to potencjal hamowania DHT jest z niepotwierdzonych raportów, ješli chodzi o dlugowiecznošē w branžy zdrowej žywnošci, kilka substancji, które przetrwaly próbé czasu jak Saw Palmetto. Nawet wielu lekarzy zaleca jego stosowanie jako formé medycyny alternatywnej, gdy zahamowanie DHT jest poszukiwana. Saw Palmetto okazal sié byē skuteczny w hamowaniu konwersji DHT. W kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie šlepį próbį, Saw Palmetto pokazal anty-estrogenne wlasnošci.

8) Beta-sitosterol - 250 mg

Fitosterole byly badane jako czynniki ulatwiajįce testosteronu i inhibitorów DHT. Možna przypomnieē, gamma-oryzanol, rodzaj sterole rošlinne, a jego krótkim epizodzie w dziedzinie suplementacji. Sterole mogį hamowaē wchlanianie cholesterolu w wysokich dawkach. Przynajmniej jeden sterole rošlinne, zwane beta-sitosterol, wykazano skutki zgodne z hamowania DHT.

Na przyklad, w jednym badaniu z 13 róžnych ošrodków, 130 mg beta-sitosterolu byl podawany do 177 pacjentów z lagodnym przerostem gruczolu krokowego przez szešē miesiécy. Inni otrzymywali placebo. Beta-sitosterol osób posiada znacznie lepsze wyniki po suplementacja w miédzynarodowym tešcie objaw prostaty. šledczy uznal, že beta-sitosterol jest skutecznį opcjį leczenia BPH. TESTROGAIN ® zawiera 250 beta-sitosterol, dokladnie takį samį ilošē stosowanych w tym badaniu badañ.


Supplement Facts:

Porcja: 2 tabletki
Porcji w opakowaniu: 45

Ilošē w
Stosunek jakošci

Wapñ 216 mg 22%
Witamina B6 0,43 mg 22%
Fosfor 167 mg 17%
Magnez 18,5 mg 5%
Cynk (z pikolinian cynku) 50 mg 333%
ZMA ™ Blend (Asparaginian Magnezu, Asparaginian cynku, L-Cynk Monomethionine, chlorowodorek pirydoksyny) 100 mg *
Acetyl L-karnityna 500 mg chlorowodorku *
Sterole rošlinne Koncentrat 250 mg *
Novasoy ® nasion soi po ekstrakcji (standaryzowany na 40% izoflawonów) 200 mg *
Tribulus Terrestris Fruit Extract (standaryzowany na minimum 20% saponiny steroidowe) 150 mg *
Saw Palmetto Extract Berry 120 mg *
DHEA (dehydroepiandrosteronu-epi-androsteron) 50 mg *

Pozostale skladniki: Woda fosforan wapnia, celuloza, kwas stearynowy rošlinne, kroskarmeloza sodowa, krzemu, magnezu stearynian, dekstryna, dekstroza, lecytyna, cytrynian sodu, triacetyna. * Dzienne zapotrzebowanie nie ustalone.

.

Sugerowane Zastosowanie: Jako suplement diety, dla uzyskania najlepszych rezultatów przyjmowaē 2 tabletki rano.

TESTROGAIN 1800mg 90 Tabletek
Vitamass
Manufactured by: Newton-Everett
€35.00 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.