Jezyki
Polska
        
Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps

Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps


[GN 18480]
€ 69.50    € 42.25  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

Likopen 40 mg 60 kaps.

 

Korzyšci zdrowotne wynikajáce z Likopen

 

• Zidentyfikowane jako kluczowy skladnik znajdowany w bogatych, czerwone pomidory

• Karotenoidy sá zwiázane z kilkoma korzyšci dla zdrowia

• maja pozytywny wplyw na metabolizm cholesterolu

• Ochrona komórkowe

• Wsparcie Antioxidant

• Rak prostaty zapobiegania

 

Likopen, sprawdzony przeciwutleniacz, jest dobrze znana ze swego dobroczynnego wsparcia na rzecz promowania prostaty, ukladu krá×enia i ukladu odpornošciowego zdrowia. To raz na dobé formula zawiera 40 mg likopenu, kwoté zalecaná przez ekspertów w dziedzinie zdrowia w celu osiágniécia dodatkowe ×ródlo przeciwutleniaczy.

 

Likopen jest niesamowity phytonutrient. Likopen jest przedmiotem najnowszych badañ ujawniajácych jego wlašciwošci przeciwutleniajáce i zostal zidentyfikowany jako kluczowy skladnik znajdowany w bogatych, czerwone pomidory. Mimo, ×e dieta bogata w owoce i warzywa jest zalecany do optymalnego zdrowia, to mo×e byç trudne do uzyskania odpowiedniej porcji. Przez izolowanie Likopen na latwe do polkniécia kapsulek Biovea oferuje rozwiázanie, które pomo×e uzupelniç dieté w tym promujácych zdrowie zwiázek.

 

Odsetki rosná w likopen, poniewa× z wielu ostatnich badañ epidemiologicznych likopen implicating mo×e zmniejszyç ryzyko raka i chorób ukladu krá×enia. Dieta bogata w pokarmy zawierajáce karotenoidy, jest zwiázane z kilkoma korzyšci dla zdrowia. Likopen posiada unikalne cechy strukturalne i chemiczne, które mogá przyczyniç sié do jej dzialañ biologicznych u ludzi.

 

Wiele zgloszonych korzyšci zdrowotne likopenu sá przypisane do jej zdolnošci do ochrony komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Chocia× nie bylo mniej badañ koncentruje sié na likopenu w porównaniu do innych karotenoidów, badania sugerujá, ×e likopen jest silniejszym wymiataczem wolnych rodników tlenu ni× innych glównych karotenoidów w diecie.

 

Likopen jest tak×e zwiázane z mo×liwošciá zmniejszenie ryzyka raka jelita grubego. Ostatnio opublikowane du×e badanie kliniczno-kontrolne z Wloch wykazaly zmniejszone ryzyko raka jelita grubego, iloraz szans 0.49-0.68, u osób spo×ywajácych produktu pomidorowego dobé w porównaniu do osób spo×ywajácych produkty pomidorowe raz w tygodniu.

 

Odwrotna zale×nošç miédzy rakiem piersi i likopen zaobserwowano równie×. Niedawne badania kliniczno-kontrolnego w Bostonie zbadali zale×nošç miédzy likopenu w tkance piersi a ryzykiem raka piersi. Badania na szczurach wykazaly, ×e szczurów leczonych likopen wzbogacony pomidor oleo×ywicznych rozwiniétych mniej nowotworów i mial mniejszá objétošç guza ni× u szczurów kontrolnych.

 

Zwiázek miédzy lycopenes i choroby cardiovasular jest tak×e badana. Naukowcy hipotezé, ×e likopen mo×e pozytywnie wplynáç na metabolizm cholesterolu ze wzglédu na jego wlašciwošci antyoksydacyjne. Badacze sugerujá, ×e likopen mo×e byç w stanie umiarkowanie obni×ajá poziom cholesterolu.

 

Rak zapobiegania Liczne badania sugerujá, ×e spo×ywanie warzyw bogatych w likopen, takich jak pomidory lub produktów na bazie pomidorów, mo×e zmniejszyç ryzyko raka piersi sié, szyjki macicy, przewodu pokarmowego, jelita grubego, pluc i raka prostaty. Czy likopen zapobiega nowotworom, czy zdrowe nawyki ×ywieniowe w ogóle sá kluczowymi czynnikami w zapobieganiu raka nie jest jasne. Lepsze badania sá potrzebne, aby zapewniç bardziej ostatecznych odpowiedzi.

Porcja 1 kapsulka

Amount Per Serving% Daily Value

Likopen 40 mg

 

Inne skladniki: olej kukurydziany, ×elatyna, olej sojowy, gliceryna, ×ólty wosk pszczeli, krzemionka.

 

Nie zawiera: glutenu, dro×d×y, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, jaja, grejpfrut, Fish, slodzik, cukier, skrobia, šrodków konserwujácych, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów, sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaç jedná (1) kapsulka dziennie, najlepiej podczas posilku.

Lycopene - Likopen 40 mg 60 kaps
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
Ç42.25 New
© Copyright 2001- 2015 Vitamass. All Rights Reserved.