Jezyki
Polska
        
Calcium Magnesium Zinc - Cynk Magnez Wap˝ Chelated 100 Tablets

Calcium Magnesium Zinc - Cynk Magnez Wap˝ Chelated 100 Tablets


[GN 4290]
€ 34.00    € 15.50  
Ilosc:   0 obecnie brak na stanie

Cynk Magnez Wapñ Chelated 100 Tablets

• Obsluga Bone Zdrowia
• Promuje mocnych košci i zÚbów
• Lepsze wchlanianie ni× inne formy wapnia
• Chroni przed osteoporozá
• Konieczne skladników od×ywczych dla zdrowej krzepniÚcia krwi
• Obsluga skladu mineralnego košci
• Promuje mocnych košci i zÚbów i zapobiega utracie masy kostnej
• Konieczne skladników od×ywczych dla zdrowej krzepniÚcia krwi
• Pomaga przeniešš skladników od×ywczych przez blony komórkowe
• Wa×ne mineralów, obni×enie cišnienia krwi i ukladu krá×enia
• mo×e obslugiwaš zdrowy poziom cholesterolu
• Wymagany dla prawidlowego funkcjonowania miÚsni
• Pomaga chroniš komórki przed wolnymi rodnikami
• Pomaga w utrzymaniu zdrowego ukladu rozrodczego
• maj wspierania zdrowego funkcji prostaty
• maj wspierania zdrowego ukladu odpornošciowego

Chelated Cal-Mag-Cynk zapewnia wapnia w zrównowa×ony stosunek magnezu i cynku. Kombinacja wapñ, magnez i cynk pomaga utrzymaš mocne košci i zdrowe zÚby. Wapñ i magnez sá istotne dla wlašciwej funkcji nerwów, miÚšni i komórek .* Cynk wspiera równie× odporny zdrowia i prawidlowego funkcjonowania komórek.

Wapñ, magnez i cynk to trzy najwa×niejsze mineraly organizm potrzebuje do zdobycia i utrzymania dobrego stanu zdrowia. Nasze Cal-Mag-Cynk zapewnia diety skladników niezbÚdnych do wsparcia gÚstošš košci i silÚ: wapnia, magnezu, cynku i witaminy D. Walka z košci-loss jest sprawá skomplikowaná, ×e wymaga wiÚcej ni× tylko wapnia we wlasnym zakresie. Zalecany stosunek wapnia do magnezu 2:1. Nasze Cal-Mag-Cynk jest sformulowane w odpowiedniej proporcji wapnia i magnezu.

Dodatkowo, ta formula zawiera betainÚ HCL i kwas glutaminowy HCL. Te skladniki sá dodawane w celu maksymalizacji trawienie wapnia, magnezu i cynku. Jest to szczególnie wa×ne ze wzglÚdu na fakt, ×e poziom stÚ×enia kwasu solnego zwykle zmniejsza siÚ wraz z wiekiem.

Wapnia, magnezu i cynku wspólpracowaš synergistycznie w celu promowania dobrego zdrowia i samopoczucia.

Wapñ jest najbardziej obficie mineralnych w organizmie (cialo ludzkie zawiera okolo 2,5 kg) i 99% jest to zapisane w košciach i zÚbach. Wapñ pozostalych jest we krwi i plynach otaczajácych komórek. Jest niezbÚdnym mineralem z szeroká gamá funkcji biologicznych.

Wchlanianie wapnia zmniejsza siÚ z wiekiem. Ješli organizm nie otrzymuje wystarczajácej ilošci wapnia, to rob go z košci, powodujác ich stajá siÚ porowate i kruche. To nie mo×e byš nadmiernie podkrešlil, ×e suplementacja wapnia ma istotne znaczenie dla utrzymania silnych, zdrowych košci i spowolnienia utraty masy kostnej.

Magnez jest niezbÚdny do setki reakcji chemicznych w organizmie. Urzádzenie funkcjonuje jako koenzym (bierze udzial w ponad 300 reakcjach enzymatycznych!) Do prawidlowego funkcjonowania nerwów i miÚšni, tworzenia košci i metabolizmie energetycznym. Ostatnie badania sugerujá, ×e ma szczególne znaczenie dla prawidlowego funkcjonowania serca.

Magnez dziala synergistycznie z wapnia, zwiÚkszajác jego wchlanianie i zwiÚksza gÚstošš košci, jak równie×. W rzeczywistošci, cialo zawiera 60% magnezu w košciach, 26% w tkankach miÚšni i magnezu pozostale przechowywane sá w miÚkkich tkankach ciala.

Suplementacja magnezu jest niezbÚdne dla wielu ludzi. Niektóre z powodów niedoboru to: dieta bogata w przetworzonej ×ywnošci, wysokie spo×ycie wapnia, stres, intensywny wysilek fizyczny, alkoholizm, stosowanie niektórych leków.

Cynk jest istotnym šladem mineralnych. Ka×da komórka w organizmie potrzebuje skladników od×ywczych i setki procesów zachodzácych w organizmie na niej polegaš, od systemu immunologicznego oraz enzymy, które produkujá DNA do zmyslów smaku i wÚchu. Chocia× organizm nie produkuje cynk na wlasná rÚkÚ, ten mineral jest latwo dostÚpna w wodzie pitnej i šrodków spo×ywczych. Mimo to, zaskakujáca liczba doroslych nie mam došš tego mineralu poprzez ich diety.

Cynk uwa×a siÚ promowaš silny uklad odpornošciowy, miÚdzy innymi rewitalizacji grasicy i jego produkcji bialych krwinek. Ponadto, choroby autoimmunologiczne (przewlekle dolegliwošci zwiázane z nieprawidlowym funkcjonowaniem ukladu odpornošciowego, takich jak toczeñ, reumatoidalne zapalenie stawów lub fibromyalgia) mogá równie× skorzystaš z cynku suplementacji. Co ciekawe, obecnošš cynku za malo bylo zwiázane z zmniejszeniem odpowiedzi immunologicznej u ludzi starszych. Dowody wskazujá, ×e cynk jest równie× przydatna w walce objawy przeziÚbienia i grypy.

Amount Per Serving% Daily Value
WÚglowodany <1 g <1%
Blonnik <1 g 2%
Wapñ 1000 mg (1 g) 100%
(jako wÚglan wapnia
i glukonian wapnia)
Magnez 400 mg 100%
(jako tlenek magnezu
i glukonian magnezu)
Cynk 25 mg 167%
(jako glukonian cynku i cytrynian cynku)
Sód 10 mg <1%

Inne skladniki: celuloza rošlinne, Color dwutlenek tytanu, stearynian magnezu rošlinny.


Nie zawiera: glutenu, dro×d×y, pszenicy, mleka lub pochodne, laktoza, soja, jaja, grejpfrut, Fish, slodzik, cukier, konserwantów, sztucznych kolorów, sztucznych aromatów, sodu.

.

Dla doroslych, przyjmowaš jedná (1) do trzech (3) tabletek dziennie, najlepiej podczas posilku.

Calcium Magnesium Zinc - Cynk Magnez Wap˝ Chelated 100 Tablets
Vitamass
Manufactured by: Good Natural - Solgar
Ç15.50 New
© Copyright 2001- 2017 Vitamass. All Rights Reserved.